shop
nieuwsbrief

NL EN


   

Desiging Lightness - Structures for Saving Energy

Designing Lightness het ontwerp

Designing Lightness schijnt een nieuw licht op ‘lightness’ en de manier waarop de wereld daar beter van kan worden. ‘Lightness’ gaat over het besparen van energie door het verminderen van gewicht in de breedste zin van het woord en het gebruik van een verfijnde composiet aanpak. Het boek is een overlapping van disciplines, regio’s en tijdperken. Het doel van Designing Lightness is niet alleen vertaald naar een tekstueel verhaal, geschreven door Ed van Hinte en Adriaan Beukers, maar resoneert visueel ook duidelijk in het ontwerp van Studio Renate Boere.

Het verhaal verteld door beelden en infographics

Samen met de schrijvers heeft Studio Renate Boere de publicatie ontworpen met een sterke focus op beelden en infographics. De aanzienlijke hoeveelheid informatie is nauwkeurig vertaald naar een interessant, samenhangend en spannend boek dat niet alleen de leesbaarheid promoot maar ook het belang van het verhaal vooropstelt om zo een positieve impact te hebben op de manier waarop er over ontwerp gedacht wordt. Hierdoor ontstaan meerder manieren waarop het boek gelezen kan worden. Terwijl je door het boek bladert, ervaar je visueel de verschillende onderwerpen waarmee je geconfronteerd wordt wanneer je een ontwerp dat ‘lightness’ uitdraagt wilt opstarten. Elk hoofdstuk is verrijkt met extra informatie en praktische voorbeelden die duidelijk te onderscheiden zijn door effectief gebruik van typografie. Je kan het boek van a tot z lezen, of gewoon een onderwerp kiezen waarvan je op dat moment meer wilt weten.

Designing Lightness, het symbool

Om het belang van het nemen van verantwoordelijkheid bij het ontwerpen van een duurzaam product te benadrukken, heeft Studio Renate Boere een symbool ontworpen dat functioneert als de visuele vertaling van de term ‘Designing Lightness’. Een symbool, gecentreerd op de voorkant van het boek, voor ieder ontwerp dat energie bespaart op alle mogelijke manieren zoals voorgesteld in Designing Lightness. Deze gelaagdheid van ‘lightness’ opties wordt getoond als een toren, opgebouwd uit open, ballonvormige structuren in de vorm van losse compartimenten. Ieder compartiment staat voor een ander aspect dat verwerkt kan worden bij het ontwerpen van ‘lightness’.

De Groene Woestijn

De mogelijke ‘lightness’ uitkomsten, voorgesteld door Ed van Hinte en Adriaan Beukers, zijn radicaal. Tijdens het conceptualiseren van het grotere idee van Designing Lightess, resulteerde de noodzaak om de positieve resultaten van ‘going lighter’ te promoten in de gewaagde beslissing om het boek letterlijk groener te maken. Groen, de frisse symbolische kleur voor natuurlijke fenomenen en duurzaamheid, is een bindende factor door het hele boek. Het verbindt de tekst met het visuele verhaal zodat er een consistent, licht, en groen geheel ontstaat.

Een groot deel van Designing Lightness is toegespitst op het gebruik van composieten structuren. Het ontwerp voor de omslag bestaat uit zijn eigen composieten structuur, opgebouwd uit lagen zilveren folie die de mogelijke oplossingen voor de toekomst weergeven. Een groene woestijn stelt subtiel een werelds dilemma voor; zorgt de mensheid ervoor dat de aarde over een aantal jaar één grote woestijn of een groene oase wordt?

Designing lightness is te koop via onze webshop.

Colofon Designing Lightness, Structures for Saving Energy

Auteurs Ed van Hinte, Adriaan Beukers

Design Studio Renate Boere, Renate Boere, Quirine Dob, Demi Horsman, Pepijn de Jonge, Pia Jacques-de Dixmude Jonathan Tams, Macarena Torres-Puga, Mahtab Zamanifar

Uitgever Nai010 Publishers

Jaar van Uitgave 2020

Druk NPN drukkers

Aantal pagina’s 360

ISBN 978-94-6208-546-6

Designing Lightness Design

This publication provides a renewed view on lightness and how the world might benefit from it. Lightness concerns saving energy through weight reduction of just about everything, by rethinking structures with a sophisticated composite approach. The book cross references disciplines, regions and eras. Not only is this message transferred in the content of the book written by Ed van Hinte and Adriaan Beukers, it is also clearly visualized through the design by Studio Renate Boere.

Story illustrated through pictures and infographics

Together with the writers, Studio Renate Boere has conceived the book with a significant focus on the pictures and infographics. The considerable quantity of information has been closely translated into an interesting, coherent and playful book to promote readability but also to transmit the essence of the message in order to have an impact on the way of thinking in design today. This provides the book with different levels of reading. While browsing, you visually experience the various topics that you can be confronted with when you start a design. Each chapter is enriched with additional information and practical examples, which are clearly distinguishable through an effective use of typography. You can read the whole book from a to z or just pick a topic you are interested in.

Designing Lightness, the symbol

In order to express the importance of accountability when trying to design sustainable products, Studio Renate Boere designed a symbol that functions as the visual translation of the term Designing Lightness. A Symbol, centered on the front of the book, for every design that saves energy in all the various ways Designing Lightness proposes. This multitude of lightness options is portrayed as a tower, built from open structured, balloon shaped compartments. Each compartment symbolizes a different aspect a designer can incorporate when designing lightness.

The green desert

The possible results of the lightness solutions proposed by Ed van Hinte and Adriaan Beukers are radical. When conceptualizing the bigger idea of Designing Lightness, the urgency to advocate the positive outcome of going lighter resulted in the bold decision to print the book literally greener. Green, the fresh symbolic colour for natural phenomena and sustainability, is a binding factor throughout Designing Lightness. It connects the textual and visual content of the book.

A big part of Designing Lightness revolves around the use of composite structures. The cover design of the publication exists of its own composite composition, made from layered foil prints that represent possible solutions for the future. A green desert carefully suggests a dilemma for humanity. Is planet Earth heading towards becoming a big desert or a green oasis?

Designing lightness is for sale in our webshop.

Colophon Designing Lightness, Structures for Saving Energy

Authors Ed van Hinte, Adriaan Beukers

Design Studio Renate Boere, Renate Boere, Quirine Dob, Demi Horsman, Pepijn de Jonge, Pia Jacques-de Dixmude Jonathan Tams, Macarena Torres-Puga, Mahtab Zamanifar

Publisher Nai010 Publishers

Year of publishing 2020

Print NPN drukkers

Pages 360

ISBN 978-94-6208-546-6

Studio Renate Boere / Abraham van Beyerenstraat 4 / 2525 TG Den Haag / +31(0)70 2167612 / +31(0)6 24525557 / info@renateboere.nl